Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Rozwój wersji

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 4.0.1.0 (19 marca 2024)

 • dodana możliwość przesyłania plików między serwerem i klientem (Ctrl+Alt+P - put, Ctrl+Alt+G - get)
 • dodana możliwość przeciągania (drag&drop) tesktów
 • dodano możliwość konfigurowania minimalnej długości "silnego hasła"
 • możliwość konfiguracji rozdzielczości przy bezpośrednim uruchamianiu aplikacji przez URL
 • poprawka zapobiegająca przestawianiu okien aplikacji przy rozłączaniu sesji RDP w trybie wielu monitorów
 • poprawka eliminująca możliwe artefakty przy przewijaniu ekranu
 • poprawka restore okna które pojawia się jako zmaksymalizowane
 • poprawka 100% obciążenia jednego rdzenia CPU przy uruchomieniu "liczeników wydajności Windows"
 • poprawka w archiwizacji dzienników serwera
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 4.0.0.2 (17 października 2023)

 • dystrybucja kodu QR do aktywacji dwuetapowej autentykacji (przez klienta natywnego i WEB)
 • możliwość resetu hasła dwuetapowego dla jednego lub wszystkich użytkowników
 • uproszczona konfiguracja raportowania licencji hostingowych
 • wymagane podanie bieżącego hasła użytkownika przy zmianie hasła w WFC/VTM
 • dodano możliwość włączenia dyrektywy Strict-Transport-Security do nagłówka HTTPS/SSL
 • nowa opcja -origdragdroppaths w guiapp.cfg wyłącza konwersję ścieżek przeciąganych z klienta do aplikacji plików na ścieżki względem katalogu WfMount
 • nowa opcja -seqkeybevt w guiapp.cfg włącza ścisłe sekwencjonowanie wejścia klawiatury - zapobiega potencjalnemu przycinaniu kodów paskowych sczytywanych scanerem za pośrednictwem klawiatury
 • poprawka w obsłudze schowka - poprzednio obiekty zwracane przez GetClipboardData() były ważne tylko do wywołania CloseClipboard()
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 4.0.0.1 (27 marca 2023)

 • dodano możliwość wymuszania rozdzielczości domyťlnej w kliencie HTML
 • uruchomienie administracyjnego zdalnego desktopu nie zmniejsza ilości dostępnych połączeń użytkownikom
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 4.0.0.0 (27 lutego 2023)

 • wprowadzono możliwość nawiązywania zdalnej sesji administracyjnej do desktopu na którym działa serwer Winflector. Aby zdalna sesja (RemDsk) byla dostępna w kliencie Winflector, konieczne jest nadanie użytkownikowi Winflector maksymalnych uprawnień administracyjnych (Winflector administrator: MAX)
 • opcja "-noremdsk" w guiapp.cfg umożliwiająca wyłączenie opisanej powyżej sesji administracyjnej
 • w kliencie natywnym Windows (gte.exe) zaimplementowano przeciąganie plików pomiędzy aplikacjami uruchomionymi przez Winflector oraz pomiędzy tymi aplikacjami i aplikacjami lokalnymi terminala
 • opcja "-nodragdrop" w guiapp.cfg umożliwiająca zablokowanie opisanej powyżej funkcji przeciągania plików
 • w kliencie natywnym Windows (gte.exe) zaimplementowane kopiowanie plików przez schowek Windows
 • poprawiona synchronizacja pomiędzy aplikacjami pracującymi w przeglądarkach lub na Androidzie - eliminuje ryzyko zakleszczenia i pozostawania wiszących procesów aplikacji i wfrdsk.exe
 • wprowadzono możliwość włączenia dwuetapowej autoryzacji poprzez aplikacje Google Authenticator lub Microsoft Authenticator. Jest to wersja testowa, działająca z wyłączeniem klienta dla systemu Android
 • wprowadzono do serwera Winflector testową wersję dostawcy liczników wydajności Windows
 • poprawiono i rozbudowano system transferu plików licencyjnych (wyłącznie dla licencji hostingowych)
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.9.4 (20 października 2022)

 • optymalizacja eliminująca wąskie gardło na dostępie DWM do GPU - bardzo istotna przy większych instalacjach
 • optymalizacja WindowFromPoint API - może istotnie zmniejszyć obciążenie CPU przy większych instalacjach
 • opcja -nowfpcache w guiapp.cfg wyłączająca optymalizację WindowFromPoint
 • opcja -excludecom=n, wyłączająca z mapowania port szeregowy COMn - jest on wówczas zwykłym portem serwera
 • poprawka w SendInput i mouse_event - teraz symulowane zdarzenie szybciej trafia do kolejki systemowej
 • poprawione renderowanie w aplikacjach MS Office (puste okno po aktualizacjach Windows)
 • dodanie opcji autorestartu serwera po automatycznym zamknięciu
 • rozwinięcie opcji 'Security headers'
 • zapamiętywanie ostatnio wysłanej wiadomości do użytkowników
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.9.2 (7 kwietnia 2022)

 • poprawka związana z pracą MS Outlook (TM) na nowszych wersjach Windows 10/11 (brak zawartości okna)
 • poprawka umożliwiająca korzystanie na Windows 10/11 z systemowych okien autoryzacji kart inteligentnych (np wprowadzenie hasła/PIN)
 • poprawka eliminująca możliwość zakleszczenia podczas wykorzystania schowka systemowego
 • gtrmapi.dll rozszerzona o funkcję TApiGetLicenceNumberString
 • drukarki systemowe "Microsoft Print to PDF" i "Microsoft XPS Document Writer" umożliwiają teraz zapisanie wydruku aplikacji bezpośrednio na kliencie
 • nowa opcja "-nofileprinters" w guiapp.cfg wyłączająca powyższe rozszerzenia drukarek systemowych
 • nowa wersja sterownika plików zdalnych wfflt 1.3.4 poprawiająca współpracę z programami antywirusowymi Sophos i Comodo
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wysyłania/kopiowania plików licencyjnych na zdalny komputer (katalog dzielony, FTP, SFTP) - tylko w licencjach hostingowych serwera Winflector
 • wprowadzono możliwość włączenia 'Secured cookies' i 'HTTP Security Headers' przy pracy z klientem WEB/SSL
 • dostosowano funkcję serwerów wirtualnych do pracy w trybie hostingowym serwera Winflector
 • wprowadzono możliwość zmiany maksymalnej liczby użytkowników serwera wirtualnego bez konieczności restartu serwera Winflector
 • dodano możlwość szybkiego usuwania nieużywanych kont użytkowników w WMTOOL
 • poprawiono sortowanie w monitorze sesji (WMTOOL)
 • poprawiono eksport/import kont użytkowników (WMTOOL)
 • dodano aplikację wfping.exe do testowania dostępności serwera Winflector
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.9.0a (27 grudnia 2021)

 • poprawka związana z pracą MS WORD na nowszych wersjach Windows 10/11 (brak zawartości okna)
 • poprawki związane z wpisywaniem krótszego klucza aktywacyjnego (automatyczne uzupełanianie zerami)

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.9.0 (27 grudnia 2021)

 • zmiana długości klucza aktywacyjnego z 16 na 20 znaków
 • wprowadzenie różnych poziomów dostępu WMTOOL do bazy konfiguracyjnej
 • wymagana autoryzacja przy zdalnym dostępie WMTOOL
 • wprowadzenie możliwości zapisywania w dzienniku operacji administracyjnych WMTOOL
 • dodanie funkcji serwerów wirtualnych czyli grup użytkowników z ograniczoną ilością dostępnych połączeń (do testów)
 • poprawki w obsłudze uruchamiania aplikacji jako użytkownik Windows
 • poprawki w implementacji API DragDetect() i DrawAnimatedRects()
 • poprawka implementacji schowka - zapobiega potencjalnym zakleszczeniom przy WM_CLIPBOARDUPDATE
 • poprawka w wieloprocesowym renderowaniu do tego samego okna
 • poprawka w SendInput(VK_LMENU)
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.8.4 (25 maja 2021)

 • możliwość pracy w farmie przez NAT (klient HTTPS/SSL)
 • rozbudowana diagnostyka (dodatkowe komunikaty o niezainstalowanych sterownikach)
 • poprawki zgodności z systemem Windows
 • rozbudowa obsługi kart inteligentnych
 • poprawione API TranslateMessage
 • poprawiona obsługa klawisza VK_INSERT
 • poprawiona obsługa WH_KEYBOARD dla zdarzeń WM_SYSKEYUP i WM_SYSKEYDOWN
 • nowa opcja "-loglevel=1-3" pliku guiapp.cfg sterująca dokładnością zawartości loga tapplog.txt
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.8.3 (29 grudnia 2020)

 • wsparcie dla zaawansowanego skalowania GDI (powiększania) okien aplikacji po stronie serwera
 • opcja -gdiscaledoff w guiapp.cfg wyłączająca zaawansowane skalowanie GDI
 • dodana początkowa synchronizacja schowka umożliwiająca korzystanie z zastanej zawartości schowka klienta
 • poprawki w efektywności obsługi standardowych dialogów Windows x64 (np. file dialog)
 • poprawka w filtrze wfflt.sys odpowiedzialnym za mapping plików przez katalog /wfmount (wersja 1.3.1)
 • poprawki w rysowaniu ramek i menu okien MDI
 • poprawki w SendInput, keyb_event
 • poprawka w wfc.exe (problem z rozpoznawaniem ścieżek ze spacjami na niektórych systemach)
 • dodana możliwość blokowania użytkowników przez administratorów na serwerze
 • poprawione wyszukiwanie certyfikatów SSL na serwerze
 • dodano liczbę aktualnie połączonych sesji i urządzeń do każdego wpisu w dzienniku trmlogin.log
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.8.2 (23 września 2020)

 • poprawka w obsłudze WH_KEYBOARD/WH_MOUSE dla zdarzeń myszki i klawiatury generowanych programowo
 • poprawka w obsłudze tzw. dead char klawiatury dla znaków wywoływanych sekwencją dwóch klawiszy
 • poprawka w obsłudze zaczepów (hooks) poziomu procesu
 • poprawka w rysowaniu belki menu w oknach MDI
 • drobna poprawka w obsłudze kolejności okien (z-order)
 • nowe "skórki" w kliencie HTML
 • opcjonalne etykiety do adresów serwerów w kliencie wfc
 • poprawki przy uruchamianiu aplikacji przez klienta desktopowego (HTML/Android)
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.8.0 (29 maja 2020)

 • rozwinięcie implementacji układu RTL (Right To Left)
 • przyśpieszony start aplikacji
 • poprawiona opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-gdicacheon" - szybsze rysowanie, mniej przełączeń kontekstu
 • opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-winpropcacheon" - cache do GetPropA/W na poziomie procesu, ważna przy wielu użytkownikach równoczesnych
 • opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-dibcacheon" - usprawnia alokację bitmap okien top-level, ważne przy wielu oknach top-level
 • opcja pliku guiapp.cfg: "-appdrawnmenu" - dla aplikacji modyfikujących wygląd okien menu Windows obsługiwanych przez serwer
 • kilka drobnych optymalizacji
 • dodany język chiński tradycyjny
 • wyświetlanie MAC/ID w monitorze sesji
 • dodano do bazy danych użytkowników czas ostatniego poprawnego i ostatniego nieudanego logowania
 • testowa aplikacja 'farmtool.exe' do śledzenia bieżącego stanu farmy (do pobrania oddzielnie)
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.7.1 (20 grudnia 2019)

 • poprawiono format parametrów pozycji XY i 32-bitowych handli GDI przekazywanych w komunikatach Windows do 64-bitowych aplikacji
 • poprawiono niektóre problemy z odświeżaniem okien gdy sesja Winflectora jest przeznoszona do tła (odłączana od konsoli Windows)
 • poprawka związana z uruchamianiem firefox.exe
 • usunięty wyciek pamięci w serwisie wfisvc
 • poprawka w zarządzaniu z-orderem (kolejnością) okien
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.7.0 (23 października 2019)

 • podstawowe wsparcie dla okien w układzie RTL (Right To Left)
 • wsparcie dla języka serbskiego
 • poprawki w funkcjonowaniu farm
 • wprowadzenie dodatkowego pliku dziennika (wfmcllog.txt) do rejestrowania operacji logowania i wylogowania użytkowników farmy
 • nowa opcja w pliku guiapp.cfg: -gdicacheon - zwiększa efektywność renderowania GDI - można stosować o ile nie wprowadza nieprawidłowości w renderowaniu okien aplikacji
 • ze względów wydajnościowych opcja klienta -color16/24/32 jest obecnie ignorowana. Aplikacja zawsze używa głębi kolorów ustawionej dla desktopu serwera
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.8 (27 maja 2019)

 • wersja 3.9.6.8a zawiera poprawkę do obsługi smard cards na Windows XP
 • eksperymentalna implementacja mappingu kart inteligentnych (smart cards) - wymaga ustawienia odpowiedniej opcji w kliencie
 • poprawka w renderowaniu ramki okna - w niektórych aplikacjach wyświetlał się fragment ramki bez motywu
 • poprawka renderowania menubar dla WinXP
 • optymalizacja przetwarzania komunikatów WM_MOUSEMOVE
 • poprawka algorytmu wysyłającego zmiany obrazu okna - poprzednio przy dużej aktywności zdalnych pliów, portów COM lub drukarek, zmiany mogły być wysyłane z dużym opóźnieniem
 • poprawka programu instalującego drukarkę (prninstall[64].exe) - stabilniejsza instalacji przy nadpisywaniu istniejącego sterownika
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.7 (22 lutego 2019)

 • nowa funkcjonalność przesyłania okien aplikacji wraz z ramkami (obszarem NC) renderowanymi po stronie serwera. Bardzo przydatna zwłaszcza dla aplikacji które renderują własne ramki. Wymaga włączenia opcji na kliencie lub serwerze.
 • poprawki w zarządzaniu kolejnością okien (z-order) również w wariancie "wymuszaj synchronizację z-order"
 • poprawka w implementacji maksymalizacji/minimalizacji i restore okna zwłaszcza w trybie z wieloma monitorami
 • dodano możliwość zarządzania przekierowaniem połączeń w farmie na bazie adresów DNS
 • wprowadzono możliwość "rozrzucania" aplikacji uruchomionych z tej samej stacji roboczej pomiędzy różne serwery farmowe
 • wprowadzono możliwość administracyjnego wyłączenia możliwości zapisywania hasła klienta (opcja na serwerze)
 • automatyczne aplikowanie zmian w konfiguracji serwera głównego na serwerze zapasowym po każdej archiwizacji konfiguracji na serwerze głównym
 • inne drobne poprawki

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.5 (7 grudnia 2018)

 • poprawka sterownika zdalnego dostępu do plików zawieszającego się po grudniowych aktualizacjach Windows 10 i Windows Server 2016
 • dodano możliwość okresowego tworzenia kopii zapasowych konfiguracji serwera Winflector
 • zmiany w opcjonalnych ograniczeniach logowania użytkowników (limit zwiększony z 15 do 125 urządzeń)
 • zmiany w kliencie HTML (dodanie informacji o ładowaniu aplikacji)
 • dodano tłumaczenie na język portugalski
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.4 (11 października 2018)

 • certyfikat podpisu kodu zmieniony na DigiCert - rozwiązuje problemy z ładowaniem sterowników trybu jądra dla niektórych wersji Windows 10
 • w logach klienta i aplikacji zamiast użytkownika systemowego podawany jest użytkownik Winflector
 • poprawka związana z ustawianiem na kliencie rejonu okna w trybie z unikaniem podwójnych ramek
 • opcja optymalizacji przeciągania teraz obejmuje również przeciąganie przy użyciu prawego klawisza myszy
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.3 (28 sierpnia 2018)

 • dodano tłumaczenie na język hiszpański
 • dodano możliwość manualnego sortowania dozwolonych aplikacji na liście
 • dodano możliwość ograniczania ilości jednocześnie zalogowanych urządzeń dla użytkowników Windows
 • dodano możliwość uruchamiania klienta WFC w trybie "cichym" bez komunikatów (parametr -quiet)
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.2 (12 lipca 2018)

 • dodano możliwość jednorazowego wymuszenia zmiany hasła przez użytkownika
 • poprawiono implementację Set/ModifyWorldTransform()
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.1 (29 maja 2018)

 • HTTPS/SSL - dodano obslugę certyfikatów typu wildcard i multidomain
 • dodano możliwość przypisywania aplikacji do grup użytkowników Windows
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.6.0 (15 maja 2018)

 • dodano wsparcie dla protokołu HTTPS/SSL do klienta przeglądarkowego HTML5
 • dodano możliwość uruchamiania danej aplikacji na przypisanym do niej koncie Windows
 • kilka drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.9b (2 maja 2018)

 • poprawka związana z aktualizacją Windows 10: April Update (1803)

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.9 (12 marca 2018)

 • poprawki związane z Chromem i Firefoksem
 • drobna poprawka w zarządzaniu kolejnością okien
 • poprawka w przesyłaniu zdarzeń klawiatury do niewidocznego okna
 • poprawki związane z automatycznym startem serwera po zalogowaniu
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.8 (24 stycznia 2018)

 • nowe opcje guiapp.cfg: -cliptosvoff, -clipfromsvoff, -fttosvoff, -ftfromsvoff
 • -cliptosvoff - opcja blokuje możliwość kopiowania danych z klienta do schowka aplikacji na serwerze
 • -clipfromsvoff - opcja blokuje możliwość kopiowania danych ze schowka aplikacji na serwerze do schowka klienta
 • -fttosvoff - opcja blokuje możliwość transferu plików z klienta na serwer
 • -ftfromsvoff - opcja blokuje możliwość transferu plików z serwera na klienta
 • wersja 1.2.7 wfflt.sys (sterownika obsługującego zdalny dostęp do plików). Dodana implementacja powyższych opcji.
 • drobne poprawki w zarządzaniu z-orderem (kolejnością okien)
 • poprawka błędu który czasem dopuszczał kierowanie zdarzeń myszki/klawiatury do okna zablokowanego (disabled) lub niewidocznego
 • wyświetlanie w VTM (GVT) wersji serwera, do którego się połączył - Menu Zaawansowane/Inne
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.7 (12 stycznia 2018)

 • wersja 1.2.6 sterownika obsługującego zdalny dostęp do plików (wfflt.sys). Poprawiono działanie funkcji MoveFile() pomiędzy systemem plików serwera i klienta.
 • drobne poprawki w zarządzaniu kolejnością okien (z-order)
 • poprawka w obsłudze WM_GETMINMAXINFO. Dotychczas w trybie wielomonitorowym maksymalna wielkość okna była nadmiernie ograniczana.
 • dodano możliwość łączenia się WMTOOL z serwerem z użyciem protokołu TCP (dotychczas tylko UDP)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.5 (21 grudnia 2017)

 • dodano możliwość zmiany domyślnej ikony publikowanej aplikacji
 • wprowadzono opcję umożliwiającą wyłączanie podwójnych ramek na oknach implementujących własną ramkę z użyciem WM_NCCALCSIZE. Opcja domyślnie wyłączona więc należy ją włączyć w kliencie lub wymusić w serwerze.
 • dodano możliwość uruchomienia procesu monitorującego działanie serwera i wznawiającego jego pracę po awarii (opcja testowa)
 • dodano dodatkowe zabezpieczenia do komunikacji serwerów w ramach farmy
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.4 (17 listopada 2017)

 • poprawka związana z nowymi wieloprocesowymi wersjami Firefox - obecnie okno główne i menu powinno być wyświetlane poprawnie (tylko klient natywny)
 • poprawiony sposób startowania procesów wtórnych - lepsza stabilność przy szybkim uruchamianiu wielu procesów
 • poprawiony i zoptymalizowany sterownik zdalnych portów szeregowych (WFCOM)
 • zmieniony sposób podpisywania sterowników, co powinno wyeliminować problemy z instalacją na starszych systemach
 • poprawki w uruchamianiu obiektów COM typu out-of-process
 • poprawa stabilności działania farmy
 • skrócenie czasu logowania przy autentykacji domenowej
 • dużo innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.2 (25 sierpnia 2017)

 • możliwość aktywacji drugiego serwera Winflector jako serwer zapasowy (tym samym kodem aktywacyjnym); serwer zapasowy ma ograniczenie do 170 godzin pracy (z obciążeniem powyżej 2 użytkowników)
 • drobna poprawka w funkcji SetWindowPos(HWND_TOPMOST)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.1 (4 lipca 2017)

 • zwiększono pamięć przeznaczoną na rejestrowane formaty schowka (API RegisterClipboardFormat)
 • dodano możliwość definiowania katalogu roboczego oraz parametrów aplikacji w skrótach URL
 • zezwolenie na pomijanie domeny przy logowaniu jest teraz konfigurowalne (przez administratora serwera)
 • dodanie informacji o systemie operacyjnym/przeglądarce klienta podczas dodawania do filtra nowego dozwolonego MAC
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.4.0 (22 maja 2017)

 • eksperymentalne wsparcie obsługi wielu monitorów po stronie klienta. Konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu zaawansowanym klienta. Dla niektórych aplikacji dla prawidłowej pracy konieczne jest również podpięcie dodatkowego monitora do serwera.
 • wyeliminowany problem manifestujący się komunikatem w logu: "WM_PAINT loop detected for MDIClient"
 • wyeliminowany błąd uruchamiania drugiej aplikacji w kliencie HTML5 przy uwierzytelnianiu domenowym
 • wprowadzono możliwość zabezpieczenia dostępu do serwera filtrem MAC (globalne i/lub dla poszczególnych użytkowników)
 • wprowadzono możliwość zmiany haseł w skrótach do aplikacji (Pulpit/Menu start)
 • wprowadzono możliwość zapamiętywania opcji serwera oddzielnie dla każdego członka farmy
 • zapamiętywanie/odtwarzanie położenia okien w serwerze i WMTOOL
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.3.4 (27 lutego 2017)

 • ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH - domyślnie będzie włączona obsługa menu na serwerze
 • ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH - domyślnie w serwerze będzie włączone szyfrowanie AES 256b
 • poprawki związane z Z-orderem (kolejnością okien) na kliencie Linux i OS X
 • poprawki związane z nowymi bibliotekami graficznymi Windows10/Windows2016
 • poprawiona obsługa dodawania aplikacji z niedozwolonymi znakami w nazwach
 • poprawiona identyfikacja klientów HTML pracujących spoza NAT
 • usunięto z klienta opcję 'Bez ikon aplikacji'
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.3.3 (31 stycznia 2017)

 • dodano możliwość uruchamiania aplikacji w kliencie HTML5 ze skrótu URL
 • dodano możliwość tworzenia skrótów URL na pulpicie klienta z poziomu klienta WFC
 • poprawa stabilności połączenia sieciowego
 • drobne poprawki w UnregisterHotKey()/SetForegroundWindow()
 • poprawiona obsługa menu kontekstowych na Win10/Win2016 w trybie obsługi menu na kliencie
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.3.2 (29 grudnia 2016)

 • istotne poprawki w zarządzaniu kolejnością okien (Z-order)
 • poprawki związane z maksymalizacją okna aplikacji
 • poprawki związane z obsługą menu serwerowych - poprawiona obsługa klawiszy VK_LEFT, VK_RIGHT oraz odświeżanie obrazu menu
 • usunięte problemy ze startem aplikacji Office 2016
 • rozbudowana diagnostyka błędów połączenia sieciowego (bardziej szczegółowe komunikaty w logach aplikacji, serwera i klienta)
 • wprowadzono poprawki w JavaScript API Winflector oraz dodano przykłady wykorzystania API
 • dodano możliwość aktualizacji plików w katalogu VTM
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.3.1 (24 listopada 2016)

 • w kliencie HTML5/Javascript wprowadzono API umożliwiające konstruowanie własnych stron logowania i uruchamiania aplikacji za pośrednictwem przeglądarki
 • domyślne strony startowe klienta HTML generowane przez serwer bazują na nowym API
 • poprawiona aktywacja on-line serwera Winflector
 • wprowadzono możliwość 'przypięcia' okna klienta WFC tak, żeby nie znikało po uruchomieniu aplikacji
 • poprawki związane z obsługą opcji klienckich definiowanych na serwerze
 • poprawiony błąd w kliencie WFC uniemożliwiający dodawanie nowych i kasowanie istniejących adresów serwerów Winflector
 • zmiana w obsłudze automatycznego startu serwera Winflector (można zdefiniować autostart bez automatycznego logowania - trzeba się zalogować "ręcznie")
 • poprawki w obsłudze ikony serwera w zasobniku systemowym
 • poprawiono GetCurrentDirectory() API - poprzednio wynik był zawsze zwracany małymi literami
 • poprawka w opcji -srvprocess: obecnie uwzględnia procesy uruchamiane za pośrednictwem ActiveX
 • kilka poprawek w obsłudze standardowych menu obsługiwanych przez serwer
 • nowe funkcje rozszerzonego interfejsu: TApiRemoteShellExecute(), TApiGetComputerNameEx(), TApiGetUserNameEx()
 • poprawki związane z obsługą maksymalizacji i ograniczania wielkości okna w WM_GETMINMAXINFO
 • ważne poprawki w obsłudze Z-orderu (kolejności okien)
 • poprawka w obsłudze klawiatury zapobiega sporadycznemu "blokowaniu się" stanu wciśniętego SHIFT lub CTRL
 • opcja -mbrepaintoff w guiapp.cfg dla aplikacji rysujących belkę menu we własnym zakresie
 • nowa wersja sterownika plików wfflt.sys - poprawione zabezpieczenie gdy aplikacja user mode przekazuje błędny bufor na dane
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.2.0 (30 lipca 2016)

 • wprowadzono możliwość podziału użytkowników na grupy, dodawania użytkowników do grup i przypisywania grupom uprawnień do aplikacji
 • nowa wersja  sterownika drukarki "Winflector Printer" (1.0.3.2). Poprzednie wersje czasem nie pracowały poprawnie z wcześniejszymi wersjami Winflectora
 • wprowadzona optymalizacja przeciągania w natywnym kliencie. Obecnie WM_MOUSEMOVE z flagą MK_LBUTTON wysyłane są nie częściej niż co 30 milisekund, co zapobiega zbyt częstemu odmalowywaniu przez aplikację przeciąganych elementów
 • nowe API TApiGetComputerNameEx() do pobierania nazwy komputera klienta
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.1.1 (6 czerwca 2016)

 • nowy natywny klient dla systemu Apple Mac OS X (wersja testowa)
 • ikony aplikacji przesyłane do klienta mają teraz wyższą rozdzielczość
 • poprawiono mechanizm automatycznego montowania dysków sieciowych na serwerze (wsparcie dla autentykacji Windows)
 • dostępne nowe funkcje API TApiStartClinetProcess(), TApiCheckClientProcess(), TApiKillCLinetProcess()
  umożliwiające zarządzenie procesami na kliencie
 • nowa funkcja TApiFindClientWindow() umnożliwiająca sprawdzanie czy na kliencie jest okno spełniające zadane kryteria
 • nowa funkcja TApiSetClientWindowTopMost() ustawiająca lub usuwająca własność TOPMOST okna klienckiego
 • zmienione uprawnienia tworzonych plików logowania aby wszystkie procesy mogły prawidłowo zapisywać swoje komunikaty
 • poprawiono błąd powodujący niezapisywanie się niektórych opcji serwera w bazie konfiguracyjnej
 • dzienniki serwera generowane są wyłącznie w języku angielskim
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.0.0c (1 kwietnia 2016)

 • istotna poprawka obsługi aktywacji i kolejności okien (z-order)
 • poprawiona lista udostępnionych aplikacji w kliencie przeglądarkowym dla autentykacji Windows
 • poprawka stabilności sekwencji startu aplikacji dla klientów z wirtualnym pulpitem
 • poprawki w implementacji menu obsługiwanych przez serwer
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.9.0.0 (10 marca 2016)

 • niemiecka wersja językowa serwera i klienta
 • wersja 1.3.0.1 uniwersalnego sterownika drukarki - poprawiono sekwencję inicjalizacji aby zmniejszyć ryzyko interakcji z inicjalizacją DLL-ek aplikacji
 • wersja 1.2 instalatora sterownika drukarki rozwiązuje problemy z instalacją na serwerach gdzie system umieszczony jest poza dyskiem C:
 • opcja -clipparents do guiapp.cfg powoduje wstrzymanie wysyłania wiadomości WM_PAINT do okien całkowicie przesłoniętych przez oczekujące na odrysowanie okna potomne. Może spowodować mnimalne spowolnienie działania.
 • drobna poprawka w przetwarzaniu klawiszy skierowanych do menu obsługiwanych przez serwer
 • poprawka z z-orderem (kolejnością) okien - może poprawić ew. problem z oknami znikającymi "z tyłu"
 • możliwość automatycznego dodawania reguły zapory Windows aby umożliwić komunikację z serwerem Winflector
 • możliwość automatycznego montowania przez serwer Winflector dysków sieciowych (maksymalnie do 3 katalogów sieciowych)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.8.2.0 (23 grudnia 2015)

 • nowsza wersja sterownika drukarki 1.0.3.0 - poprawka korzystania z slpwow64.exe na systemach 32-bit
 • poprawka przy ustawianiu focusa dla odblokowywanego okna (EnableWindow(TRUE))
 • nowy parametr -wndrepositionoff w pliku guiapp.cfg umożliwiający zablokowanie repozycjonowania okien przez serwer Winflector
 • możliwość wyłączenia stopki z wersją serwera w kliencie HTML5 (tylko dla aktywowanych licencji)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.8.1.0 (5 listopada 2015)

 • poprawiona generacja komunikatu WM_HELP
 • poprawki w aktywacji okna i ustawianiu focusa na wewnętrzne kontrolki okna
 • poprawki w funkcji SetWindowsHookEx()
 • poprawki w funkcji TrackMouseEvent()
 • usunięty wyciek uchwytów (handli) Windows w serwisie wfisvc(64)
 • nowa opcja -lwtr w guiapp.cfg umożliwiająca zmianę sposobu rysowania okien WS_EX_LAYERED przy pracy z klientem Android i HTML (więcej w dokumentacji)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.8.0.0 (5 października 2015)

 • zmiany w dostępie do plików konfiguracyjnych serwera Winflector lokalnie i w farmie danymi zarządza oddzielna usługa z dostępem przez sieć lokalną (nie wymaga dzielonego katalogu w farmie)
 • wprowadzenie możliwości definiowania parametrów klienckich na serwerze dla poszczególnych aplikacji parametry zdefiniowane na serwerze "nadpisują" parametry klienta w momencie startu aplikacji
 • poprawka dla nowego (domyślnego) trybu konsoli Windows10
 • poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych Windows
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.5.2 (26 sierpnia 2015)

 • dodano wsparcie dla przeglądarki Edge/Windows 10
 • wprowadzona implementacja kanału Alpha (okna przeźroczyste) i poprawione funkcje UndateLayeredWindow(Indirect)
 • kilka drobnych poprawek związanych z renderowaniem zawartości okna i ramek
 • dispatchowanie zdarzeń myszki i klawiatury poprawione, aby uwzględniało niestandardowe rejony okna
 • wprowadzono sumy kontrolne w plikach językowych (suma kontrolna nie jest sprawdzana gdy serwer/klient jest uruchomiony z opcją -langedit, wówczas działa tylko przez 30 minut)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.4.2 (24 czerwca 2015)

 • 3.7.4.2a - poprawka w kliencie HTML5 - poprawna obsługa aplikacji z tą samą ścieżką (i różnymi parametrami) udostępnionymi dla różnych użytkowników
 • poprawienie wydajność i skalowalności przez wyeliminowanie globalnej sekcji krytycznej wykorzystywanej do synchronizacji wątków aplikacji
 • nowa opcja -globalcson, którą można wykorzystać do włączenia synchronizacji i przywrócenia pracy zgodnej z wcześniejszymi wersjami
 • w kliencie natywnym zaimplementowano obsługę obszaru NC (non-client) rozszerzonego w głąb obszaru klienckiego okna
 • poprawki skalowania desktopu w kliencie HTML5 na urządzeniach mobilnych
 • zmiana domyślnego ustawienia opcji udostępniania drukarek serwera dla klienta Android/HTML5 - obecnie jest wyłączona (drukarki niewidoczne)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.4.1 (21 maja 2015)

 • zoptymalizowane uruchamianie klienta HTML5
 • przetwarzanie nazwy pliku wydruku PDF aby zagwarantować jej poprawność
 • rozwiązany problem z wyświetlaniem właściwości drukarki w 32-bitowym procesie na 64-bitowym systemie
 • poprawiono działanie opcji -knvoff z klientem Android i HTML5
 • nowa, bardziej stabilna wersja sterownika COM (1.4.2.3)
 • poprawki w obsłudze wirtualnego schowka zapobiegające możliwości zakleszczenia
 • poprawka dot. rozwijanych menu Subiekt/Navireo
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.4.0 (15 kwietnia 2015)

 • nowa opcja emulacji DirectX w pliku guiapp.cfg: -dxdelay=xxx
 • GTEAPI rozszerzone o funkcje GteApiRaiseAsyncEvent() i GTeApiRaiseSyncEvent()
 • poprawiona obsługa aplikacji korzystających z WPF (Windows Presentation Foundation)
 • poprawki w obsłudze menu i menubar w trybie obsługi przez serwer
 • poprawiono sposób tworzenia kontekstu aktywacyjnego aplikacji przy skomplikowanej strukturze manifestów
 • poprawka sterownika portów szeregowych (COM) pracującego z buforowaniem zapisu
 • wprowadzono możliwość skalowania ekranu klienta HTML5 (125-300%)
 • nowa opcja w serwerze określająca czy nowo utworzone konto otrzyma domyślnie prawo do wszystkich opublikowanych aplikacji
 • wprowadzono możliwość włączenia trybu DEMO serwera Winflector umożliwiającego uruchamianie aplikacji bez autoryzacji przy pomocy URL (tylko klient HTML5)
 • wprowadzono tryb uproszczony klienta WFC.exe (dostępne tylko dwie zakładki: Login i Aplikacje)
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.3.0 (19 marca 2015)

 • zmodyfikowany sposób rysowania menu w trybie serwerowym - wyeliminowane mruganie
 • poprawiona obsługa minimalizacji/maksymalizacji/przywrócenia aplikacji
 • poprawiono uruchamianie wtórnych aplikacji 16-bitowych (np. z pliku BAT)
 • częściowe wsparcie (klient natywny i ActiveX) dla przeglądarek IE8 i IE9
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.2.2 (11 lutego 2015)

 • rozwiązany problem równoważenia obciążenia serwerów farmy przy wykorzystaniu klinta JavaScript (HTML5)
 • poprawka problemu z drukowaniem objawiającego się zapisaniem błędu "Cannot create DC/Winflector printer" do tapplog.txt
 • wersja 1.3 sterownika zdalnych portów COM - wprowadzono buforowanie zapisu danych do portów szeregowych - znacznie przyśpiesza pracę w sieciach WAN, przy sterownikach urządzeń zapisujących dane w małych porcjach (np. znak po znaku)
 • poprawka inicjalizacji drukarki PDF z klientem HTML5 - poprzednio możliwy wyjątek w szczególnych sytuacjach przy starcie procesu
 • poprawiona współpraca klienta HTML5 z farmą
 • lista dostępnych rozdzielczości ekranu dla klienta WEB konfigurowana jest na serwerze
 • wsparcie dla WritePrifileString() używanej dla ustawienia drukarki domyślnej
 • wprowadzone automatyczne pozycjonowanie okna kompozycji IME na kliencie na pozycji karetki
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.2.0 (19 stycznia 2015)

 • wprowadzenie opcji automatycznego logowania i autostartu serwera Winflector (po restarcie komputera)
 • zmiana w nazwach mapowanych drukarek - już nie zawierają numeru procesu - istotne w aplikacjach gdzie drukarki są konfigurowane przez podanie nazwy
 • podstawowa implementacja emulacji DirectX na GDI - do wykorzystania jeżeli aplikacji nie da się zmusić aby korzystała wyłącznie z GDI (opcje -directxon i -dxdebugon w pliku guiapp.cfg)
 • poprawka rysowania menu renderowanego przez serwer
 • poprawka instalatora sterownika drukarki - prawidłowe zatrzymywanie serwisów zależnych spoolera przed instalacją
 • poprawki w sposobie obsługi zdarzeń obszaru NC (Non-client)
 • poprawka tworzenia procesów wtórnych - mógł występować wyjątek jeżeli aplikacja zwalniała STARTUPINFO.lpDesktop po utworzeniu procesu funkcją CreateProcessXXX()
 • dodanie możliwości konfiguracji wyświetlanych elementów interfejsu WEB na liście aplikacji
 • dodanie w linii komend opcji -BATCH blokującej komunikaty startowe serwera Winflector
 • poprawiono współpracę z farmą klientów HTML5 i Android
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.0.3 (5 grudnia 2014)

 • zaimplementowano szyfrowanie RSA/AES/3DES w kliencie HTML5/Java Script
 • wprowadzono możliwość uruchamiania aplikacji na wyspecyfikowanym użytkowniku Windows przy autoryzacji przez Winflectora
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.0.2 (18 listopada 2014)

 • zaimplementowano automatyczne odnawianie połączenia w kliencie HTML5
 • rozwiązano problem z widocznością i korzystaniem z drukarek w trybie z autentykacją Windows i domenową
 • inicjalizacja drukarek zmieniona tak, aby mogła się wykonywać w funkcji DllMain aplikacji/DLL-ek
 • poprawiony błąd wprowadzony w 3.7.0.1 mogący prowadzić do zawieszenia aplikacji podczas odrysowywania okna
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.0.1 (7 listopada 2014)

 • nowa zintegrowana drukarka PDF (Winflector PDF Printer) umożliwia drukowanie do PDF z każdego klienta Winflector. Użytkownik może zmianiać rozmiar papieru, rodzielczość i głębię kolorów wydruku.
 • wstępnie wprowadzono język włoski interfejsu użytkownika przy współpracy z naszym partnerem Infol SRL
 • udostępnianie plików klienta: zablokowano udostępnianie stacji dyskietek A: i B: aby uniknąć komunikatu systemowego "Brak dyskietki w stacji ..."
 • kilka innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.7.0.0 (7 października 2014)

 • nowy klient HTML5 pracujący m.in. na MacOS, iOS (iPAD/iPhone), Android i innych przeglądarkach obsługujących HTML5 i WebSockets
 • nowy sterownik drukarek wirtualnych Winflector znacznie poprawiający możliwości drukowania z aplikacji wykonujących się pod Winflectorem - m.in dostępne właściwości drukarki
 • wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do zalogowanych użytkowników
 • w monitorze WMT zaimplementowano wyświetlanie/zabijanie sesji pracujących za pośrednictwem klienta Android i HTML5
 • poprawiono obsługę wznawiania zerwanego połączenia (również przy zmianie IP klienta)
 • poprawka związana z dziedziczeniem katalogu roboczego przy uruchamianiu przez aplikację wtórnych procesów o innej bitowości
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.6.0.0 (5 czerwca 2014)

 • uproszczono zarządzanie licencją Winflector - aktywacja on-line na podstawie kodu aktywacyjnego
  zamienia 2-użytkownikową, darmową wersję w wersję pełną lub rozszerzone demo
 • wprowadzono możliwość ustawiania w przeglądarce IE dodatkowych parametrów dla klienta ActiveX
  (w tym rozdzielczości desktopu)
 • wprowadzono możliwość uruchomienia wcześniej zainstalowanego klienta Linux i Android za pośrednictwem przeglądarki internetowej połączonej do serwera Winflector
 • wprowadzono możliwość publikowania wielu aplikacji o tej samej ścieżce dostępu z różnymi
  nazwami skróconymi. Wywołanie aplikacji w parametrach wfc/gte jako "nazwa::ścieżka".
 • wprowadzono ikonizację serwera Winflector do traya systemowego
 • poprawione zarządzanie Z-orderem i aktywacją okna (przypadki "nurkujących" okien)
 • poprawione pozycjonowanie kontekstowych menu w trybie menu generowanych na serwerze
 • wprowadzono lepszą obsługę renderowania na skalowanych kontekstach urządzenia (DC)
 • poprawka sterownika portów szeregowych: rozszerzone wsparcie dla aplikacji .Net oraz
  lepsza obsługa trybu asynchronicznego
 • poprawki związane z ikonizacją aplikacji, w szczególności startem w stanie zikonizowanym
 • zmiana raportowanego portu drukarek zdalnych na "WFC" - rozwiązuje problem współpracy
  drukarek dopiętych do klientów Win8/8.1 ze starszymi serwerami Windows
 • poprawiony sposób obliczania współrzędnych początkowych okna przy różniących się rozmiarach
  desktopu serwera i klienta
 • poprawka zapisu/odczytu aplikacji o ścieżkach przekraczających 120 znaków
 • poprawka związana z pobieraniem listy dużej liczby udostępnionych aplikacji (ponad 110)
 • poprawiono zgodność klawiatury Linux i Android z klawiaturą Windows oczekiwaną przez aplikacje
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.8.2 (8 kwietnia 2014)

 • poprawka pracy serwera w trybie selektywnego przypisania aplikacji do użytkowników
 • poprawiono przechwytywanie obrazu w niektórych trybach skalowanego kontestu GDI (HDC)
 • poprawka w obsłudze WM_MOUSEWHEEL i WM_MOUSEHWHEEL w przypadku okien wewnętrznych (WS_CHILD)
 • poprawka w działaniu InsertMenu() przy obsłudze menu na kliencie
 • poprawka przetwarzania WM_SYSCOMMAND/SC_RESTORE
 • poprawka przetwarzania WM_MOUSEMOVE przy wciśniętym lewym klawiszu myszki - lepsza wydajność przeciągania
 • poprawka w przekazywaniu klawiszy funkcyjnych i specjalnych do ActiveX
 • wprowadzono możliwość ustawiania niektórych parametrów klienta przy uruchamianiu aplikacji z przeglądarki
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.8.1 (5 marca 2014)

 • dodano eksperymentalną wersję 64-bitowego klienta Linux
 • wprowadzono możliwość uruchamiania 16-bitowych aplikacji GUI
 • poprawiona obsługa WM_MOUSEWHEEL (rolka myszki) w przeglądarce i kliencie Android
 • dodana obsługa poziomej rolki myszy (WM_MOUSEHWHEEL) w przeglądarce i kliencie Android
 • drobna poprawka w sterowniku dostępu do zdalnych plików (niektóre mogły być niewidoczne)
 • lepsza obsługa zapytań o domyślną drukarkę
 • poprawka przyśpieszająca odświeżanie desktopu w przeglądarce i kliencie Android
 • poprawka drukowania z MS Excel
 • poprawka umożliwiająca udostępnianie aplikacji z bardzo długimi ścieżkami
 • nowa opcja -srvprocess w guiapp.cfg. Umożliwia wskazanie procesów wtórnych które powinny
  być startowane jako zwykłe procesy bez nadzoru Winflectora
 • nowa opcja -consoleoff w guiapp.cfg - wyłącza przejmowanie konsoli w aplikacjach nadzorowanych przez Winflector
 • poprawka obsługi klawiszy funkcyjnych w przeglądarce. Zapobiega podwójnej reakcji na klawisz (w przeglądarce i aplikacji)
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.8.0 (10 stycznia 2014)

 • zaimplementowano obsługę skrótów Windows7/8 służących do zmiany geometrii okna (np. Win+^ = maksymalizacja okna)
 • poprawki związane z wielowątkowym przetwarzaniem komunikatów myszy i klawiatury
 • poprawka polegająca na tym, że serwer pracujący w trybie maintenance nie jest wykorzystywany przez managera farmy
 • klient przeglądarkowy może teraz pracować z farmą
 • wszystkie aplikacje pracujące na wspólnym desktopie w kliencie androidowym lub przeglądarkowym są przydzielane do jednego serwera farmy
 • poprawki w dodawaniu dozwolonych aplikacji przez wskazanie skrótu - dodają się również argumenty programu
 • android: zmiana identyfikatora aplikacji - konieczne ręczne odinstalowanie starej wersji
 • android: opcja automatycznego zamykania aplikacji po okreslonym czasie pracy w tle (np. po naciśnięcu Home)
 • android: odnawianie utraconego połączenia - również przez inną sieć
 • android: opcje do testowej symulacji przepustowości połączenia sieciowego
 • android: możliwość uruchamiania wielu aplikacji z tego samego serwera
 • android: opcja automatycznego wysuwania/ukrywania klawiatury w zależności od stanu karetki
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.7.3 (8 listopada 2013)

 • poprawki w obsłudze Z-orderu (względnej kolejności okien)
 • nowa opcja -srvprocess w guiapp.cfg umożliwiająca wskazywanie aplikacji wtórnych, które powinny być wykonywane całkowicie na serwerze bez zdalnej obsługi okien czy witrualizacji przestrzeni nazw
 • poprawka w sterowniku obsługi plików zdalnych dotycząca otwarcia pliku względem innego wcześniej otwartego
 • poprawka w przekazywaniu do procesów wtórnych informacji o ustawieniu opcji udostępniania zdalnych plików
 • opcja klienta -dgopt usprawniająca przeciąganie obiektów przez zmniejszenie liczby komunikatów WM_MOUSEMOVE wysyłanych do aplikacji podczas przeciągania
 • poprawka eliminująca opóźnienie zmiany kształtu kursora klienta
 • poprawka umożliwiająca korzystanie z Office 2013 na serwerach Windows8/2012 bez wyłączania akceleracji sprzętowej grafiki
 • wprowadzono możliwość automatycznego tworzenia skrótów do aplikacji użytkownika w menu start podczas logowania do serwera
 • wprowadzono możliwość wyłączenia tworzenia skrótów oddzielnie dla każdej udostępnionej aplikacji
 • wprowadzono możliwość wyłączenia mapowania systemu plików oddzielnie dla każdej udostępnionej aplikacji
 • dostosowano instalację obiektów ActiveX klienta do przeglądarki IE11
 • poprawka w serwerze HTTP umożliwiająca pracę z .NET 4.5 (Windows 8/2012)
 • wiele innych drobnych poprawek

Expand..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.6.2 (4 października 2013)

 • testowa wersja sterownika udostępniającego pliki klienta Windows aplikacji wykonywanej na serwerze. Pliki klienta widoczne są w katalogu c:\WfMount po odznaczeniu opcji "Ustawienia/Preferencja/Wyłącz mapowanie systemu plików"
 • wprowadzono wsparcie dla wielu języków w kliencie gte.exe (obecnie oprócz angielskiego dostępny jest polski)
 • wprowadzono dwupoziomowe komunikaty błędów w kliencie. Domyślnie wyświetlany jest komunikat uproszczony, po rozwinięciu - pełna wersja
 • wprowadzono możliwość tworzenia własnych interfejsów html do logowania się poprzez przeglądarkę
 • wprowadzono możliwość automatycznego tworzenia skrótów do aplikacji użytkownika na jego pulpicie podczas logowania do serwera
 • wprowadzono wyświetlanie nazwy aplikacji w monitorze WMTOOL
 • poprawki wydajnościowe przy odrysowywaniu okien
 • nowa opcja -remotesessionoff w guiapp.cfg umożliwiająca udawanie, że aplikacja nie wykonuje się w sesji zdalnej
 • poprawka w filtrze udostępniającym zdalne pliki (Windows 2012/8)
 • inne drobne poprawki

Rozwiń..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.6.0 (9 września 2013)

 • testowa wersja sterownika udostępniającego pliki klienta Windows aplikacji wykonywanej na serwerze. Pliki klienta widoczne są w katalogu c:\WfMount po odznaczeniu opcji "Ustawienia/Preferencja/Wyłącz mapowanie systemu plików"
 • zmiany w synchronizacji kodu detekcji i wysyłania zmian ekranu umożliwiające lepsze zrównoleglenie pracy
 • poprawka rysowania menu bar w trybie renderowania przez serwer
 • usunięcie limitu na rozmiar parametrów tworzonych skrótów
 • poprawka bezpieczeństwa przekazywania hasła w ramach komputera klienta (nie pojawia się w linii komend)
 • inne drobne poprawki

Rozwiń..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.4.0 (28 czerwca 2013)

 • wbudowany dedykowany serwer HTTP (wersja testowa)
 • możliwość logowania się do Winflectora i uruchamiania aplikacji przez przeglądarki internetowe (wersja testowa)
 • klient ActiveX do Winflectora - możliwość pracy z aplikacją w przeglądarce Internet Explorer, Chrome IE Tab, Firefox IE Tab (wersja testowa)
 • zmiana sposobu wersjonowania klienta Android/ActiveX - wymagana wersja zależy od zmian protokołu komunikacyjnego a nie wersji serwera. Nowsze wersje klienta Android/ActiveX obsługują wszystkie starsze serwery Winflector poczynając od 3.5.4.0.
 • poprawiona obsługa myszki po rozłączeniu równoległej sesji RDP
 • fizyczny desktop serwera nie ogranicza już rozmiaru desktopu wirtualnego dla klienta Android/ActiveX
 • liczne poprawki obsługi/rysowanie desktopu virtualnego dla klienta Android i klienta Internet Explorer
 • inne drobne poprawki

Rozwiń..Winflector/Winflector Console ver. 3.5.3.3e (20 czerwca 2013)

 • poprawka dla Office 2013 - obecnie prawidłowo wyświetla zawartość okna
 • poprawki w obsłudze schowka Windows
 • poprawione cytowanie opcji w linii komend wfc.exe/vtm.exe
 • Internet Explorer 9/10: nie jest już konieczne wyłączanie akceleracji sprzętowej
 • poprawka umożliwiająca uruchamianie aplikacji wtórnych ze zmianą bitowości na kontach Windows bez praw administratora
 • poprawka niezdejmowanego capture myszy przy kasowaniu okien WS_CHILD (okno klienta mogło wisieć aż do kliknięcia na innym oknie top-level)
 • poprawka u