Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Licencja oprogramowania Winflector Console

UMOWA LICENCYJNA zawarta w Krakowie, pomiędzy OTC S.A. z siedzibą w Krakowie, zwaną w dalszej części OTC a nabywcą oprogramowania Winflector, zwanym w dalszej części umowy Licencjobiorcą.

1. Przedmiotem umowy jest oprogramowanie Winflector składające się z następujących elementów (OPROGRAMOWANIE):

  • Oprogramowania Klienta - bibliotek, plikow naglowkowych oraz programow narzedziowych, pracujacych na terminalu i umozliwiajacych nawiazanie polaczenia z serwerem Winflector oraz uruchomienie aplikacji na serwerze (podkatalog Client)
  • Serwera Winflector Console (wfserver.exe)
  • Dokumentacji Użytkowej.

2. OTC oświadcza, że posiada prawo udzielania licencji na użytkowanie oprogramowania, o którym mowa w pkt.1 oraz całej dołączonej do niego dokumentacji w zakresie określonym przez niniejszą licencję.

3. OTC udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na następujące wykorzystywanie OPROGRAMOWANIA:

3.1. wewnętrzne używanie jednej kopii serwera Winflector.

3.2. dystrybucję, instalację i używanie nieograniczonej liczby kopii Oprogramowania Klienta, również poza organizacją LICENCJOBIORCY, jednak pod warunkiem akceptacji przez użytkowników zewnętrznych postanowień niniejszej licencji

3.3. stworzenie kopii zapasowej OPROGRAMOWANIA.

Kopia zapasowa, może być stworzona na nośnikach, wyłącznie w celach rezerwowych.

Kopia ta nie może być używana równocześnie z OPROGRAMOWANIEM.

4. Licencjobiorca może korzystać wyłącznie z jednej kopii serwera Winflector każdego zakupionego egzemplarza OPROGRAMOWANIA dla liczby połączeń określonej w licencji dla danego egzemplarza OPROGRAMOWANIA.

Licencjobiorca może korzystać wyłącznie z kopii serwera Winflector Console zawierającej jego dane identyfikacyjne.

Licencjobiorca może korzystać z OPROGRAMOWANIA pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży.

5. Umowa niniejsza obejmuje wszystkie aktualizacje (upgrade) OPROGRAMOWANIA oznaczone tym samym numerem licencji i nabyte legalnie od OTC, pod warunkiem zaprzestania używania poprzednich wersji OPROGRAMOWANIA.

6. OTC nie przenosi na Licencjobiorcę innych praw, a w szczególności związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do OPROGRAMOWANIA jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

7. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do modyfikacji, ingerowania w zapis informatyczny, najmu, dzierżawy, oddawania w leasing czy dalszego zbywania OPROGRAMOWANIA ani też udzielania dalszych licencji. Licencjobiorca nie przysługuje prawo do rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób OPROGRAMOWANIA, a w szczególności do udostępniania OPROGRAMOWANIA z serwerów ftp, http oraz na stronach WWW.

8. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do podejmowania działań mających na celu odtworzenie kodu OPROGRAMOWANIA (reverse engineering), dekompilacji lub deasemblacji OPROGRAMOWANIA lub jego części.

9. Licencjobiorca nie może usuwać znaków identyfikujących OPROGRAMOWANIE oraz informacji dotyczących praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.

10. Licencja na używanie OPROGRAMOWANIA w żadnym wypadku nie rozszerza ani nie zastepuje licencji koniecznych do legalnego użytkowania oprogramowania systemowego i aplikacyjnego firm trzecich.

11. Warunki i ograniczenia odpowiedzialności OTC określa załączona GWARANCJA.

12. Licencja udzielona na mocy niniejszej umowy jest bezterminowa. Jednak OTC przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy jeżeli Licencjobiorca narusza jej postanowienia.

13. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy przeniesienie przez OTC swych praw i obowiązków z tej umowy na inny podmiot.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy stało się sprzeczne z prawem, nieważne bądź nieegzekwowalne w świetle prawa, pozostałe postanowienia obowiązują nadal

15. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej w drodze wzajemnych negocjacji lub poprzez Sąd Polubowny właściwy dla siedziby OTC.

16. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby OTC.