Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Uwagi dotyczące korzystania z wersji testowej klienta Winflector dla Android.

1. Instalacja klienta dla systemu Android

Zaznaczyć na urządzeniu opcję zezwalającą na instalowanie aplikacji spoza Google Play. Zazwyczaj jest to opcja: Ustawienia / Zabezpieczenia / Nieznane źródła lub Ustawienia / Aplikacje / Nieznane źródła.

Plik winflector-client-xxxx.apk skopiować na urządzenie androidowe, otworzyć dostępnym menedżerem plików lub menedżerem pakietów i zainstalować. Alternatywnie z Androida wejść przeglądarką na http://www.otc.pl/download, wybrać "Klient dla Androida" i potwierdzić instalację.

Uwaga! W chwili obecnej zalecane jest aby rozdzielczość ekranu serwera była nie mniejsza niż rozdzielczość wirtualnego pulpitu podłączanych urządzeń Android. W przeciwnym przypadku może następować przycinanie elementów graficznych do rozdzielczości obsługiwanej przez serwer.

2. Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Pierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu klienta Winflector musi być dodanie adresu co najmniej jednego serwera Winflector. Następnie można się z nim połączyć, zalogować, ewentualnie zaznaczyć opcję zapamiętania hasła, i natychmiast rozpocząć normalną pracę.

Po uruchomieniu aplikacji klienta i wybraniu serwera Winflector, zostaną wyświetlone nazwy aplikacji udostępnionych przez serwer. Po wybraniu aplikacji nastąpi jej uruchomienie i wyświetlenie.

Wszystkie aplikacje uruchomione na danym serwerze zostaną wyświetlone na tym samym wirtualnym pulpicie. Pulpit zostanie zamknięty po zamknięciu ostatniej uruchomionej aplikacji.

3. Nawigacja i kontrola aplikacji

Skalowanie można realizować poprzez ściąganie lub rozciąganie ekranu dwoma palcami.

Pojedyncze kliknięcie lewego klawisza myszy:

 • stuknięcie palcem w wybrany fragment ekranu,
 • stuknięcie palcem w wyświetloną na ekranie kontrolkę kursora myszy (podwójny prostokąt).

Podwójne kliknięcie lewego klawisza myszy:

 • podwójne stuknięcie palcem w wybrany fragment ekranu,
 • podwójne stuknięcie palcem w wyświetloną na ekranie kontrolkę kursora.

Przytrzymanie lewego klawisza myszy (przeciąganie):

 • dotknięcie palcem wybranego fragmentu ekranu i przytrzymanie do wibracji (następnie można np. ciągnąć),
 • dotknięcie palcem wyświetlonej na ekranie kontrolki kursora i przytrzymanie do wibracji.

Pojedyncze kliknięcie prawego klawisza myszy (np. menu kontekstowe):

 • dotknięcie palcem wybranego fragmentu ekranu, przytrzymanie do wibracji i puszczenie,
 • dotknięcie palcem wyświetlonej na ekranie kontrolki kursora, przytrzymanie do wibracji i puszczenie.

Uwaga: zdarzenie kliknięcia myszy jest generowane dopiero po przesunięciu albo podniesieniu palca. Na przykład dla wyświetlenia menu kontestowego samo przytrzymanie ekranu i odczekanie do wibracji nie wystarcza, trzeba koniecznie podnieść palec.

Inne działania prawego klawisza myszy (podwójny klik, przeciąganie, wiele pojedynczych kliknięć itp.):

 • dotknąć na pasku akcji ikonę Prawy przycisk myszki , aby ją włączyć,
 • pojedyncze lub podwójne stuknięcie, dotknięcie i przytrzymanie kontrolki kursora myszy lub wybranego fragmentu ekranu powoduje emulację odpowiedniego kliknięcia prawym klawiszem myszy, podobnie jak poprzednio emulowało kliknięcie lewym klawiszem,
 • następnie należy ponownie dotknąć ikonę Prawy przycisk myszki, aby ją wyłączyć.

Kółko myszki:

 • dotknąć na pasku akcji ikonę Kółko myszki , aby ją włączyć,
 • dotknięcie palcem i przesunięcie wnętrza okna zdalnej aplikacji działa jak kółko myszki: przesunięcie palcem do góry lub w dół działa jak pionowe kółko, przesunięcie w lewo lub w prawo działa jak poziome kółko,
 • jednocześnie przy pomocy kontrolki kursora myszki można emulować normalne kliknięcia myszki,
 • następnie należy ponownie dotknąć ikonę Kółko myszki, aby ją wyłączyć.

Uwaga: funkcjonalność kółka myszki działa wtedy, kiedy obsługuje ją zdalna aplikacja Windows oraz zdalny system operacyjny.

4. Nowe funkcjonalności w wersji 3.5.8.1

 • opcja zapobiegania przejściu urządzenia w stan uśpienia (wymaga zgody użytkownika na nowe uprawnienie systemowe),
 • pełna emulacja prawego przycisku myszy,
 • emulacja kółka myszy, zarówno pionowego jak i poziomego,
 • wiele innych drobnych usprawnień i poprawek.