Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Winflector - licencja dla wersji darmowej

Darmowa WERSJA oprogramowania Winflector dla 2 użytkowników równoczesnych.

Niniejsza wersja Winflector charakteryzuje się wszystkimi cechami produktu komercyjnego i może być wykorzystywana w środowisku produkcyjnym (komercyjnym) pod warunkiem, że równocześnie korzysta z niej nie więcej niż dwóch użytkowników. Korzystanie z niniejszej wersji oprogramowania nie jest ograniczone czasowo.

Oprogramowanie Winflector ("OPROGRAMOWANIE") jest chronione prawami autorskimi i majątkowymi. OTC S.A. ma prawo do udzielania licencji na użytkowanie OPROGRAMOWANIA oraz całej dołączonej do niego
dokumentacji w zakresie określonym niniejszą licencją.

WARUNKI KORZYSTANIA Z DARMOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA WINFLECTOR

1. DEFINICJE
1.1 Oprogramowanie Winflector ("OPROGRAMOWANIE") składa się z następujących elementów:
- bibliotek, plików nagłówkowych oraz programów narzędziowych wykorzystywanych po stronie aplikacji
klienckiej ("OPROGRAMOWANIE KLIENTA")
- serwera Winflector uruchamiającego aplikacje ("SERWER")
- dokumentacji użytkowej ("DOKUMENTACJA")

2. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
2.1 Niniejsza darmowa WERSJA oprogramowania daje UŻYTKOWNIKOWI możliwość pełnego przetestowania oraz sprawdzenia przydatności OPROGRAMOWANIA do planowanego zastosowania.
OTC nie gwarantuje, ze OPROGRAMOWANIE odpowiada konkretnym potrzebom UŻYTKOWNIKA ani też, że OPROGRAMOWANIE będzie działać w warunkach jakie UŻYTKOWNIK może wybrać dla jego
używania.
2.2 W żadnym wypadku OTC nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z OPROGRAMOWANIA lub DOKUMENTACJI.
2.3 OTC nie gwarantuje pełnej zgodności oprogramowania Winflector z żadnymi standardami
2.4 Do niniejszej darmowej wersji oprogramowania Winflector, OTC nie świadczy wsparcia technicznego. Ewentualne problemy można zgłaszać pocztą elektroniczna na adres support@winflector.com jednak bez jakiejkolwiek gwarancji odpowiedzi.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA
3.1 UŻYTKOWNIK może korzystać z darmowej WERSJI w środowisku produkcyjnym na własną odpowiedzialność.
3.2 UŻYTKOWNIK nie ma prawa usuwać znaków identyfikujących OPROGRAMOWANIE, znaków firmowych, dotyczących praw autorskich i majątkowych do OPROGRAMOWANIA.
3.3 W żadnym wypadku UŻYTKOWNIK nie ma prawa do podejmowania działań zmierzających do odtworzenia kodu OPROGRAMOWANIA (reverse engineering), dekompilacji lub deasemblacji OPROGRAMOWANIA.
3.4 UŻYTKOWNIK nie ma prawa modyfikować, wypożyczać, dawać w leasing, rozpowszechniać w jakikolwiek
sposób OPROGRAMOWANIA.
3.5 OTC nie przenosi na użytkownika innych praw, a w szczególności związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do OPROGRAMOWANIA jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
3.6 UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do niewykorzystywania OPROGRAMOWANIA w sposób inny niż określono powyżej.
3.7 Licencja na używanie OPROGRAMOWANIA w żadnym wypadku nie rozszerza ani nie zastępuje licencji koniecznych do legalnego użytkowania oprogramowania systemowego i aplikacyjnego firm
trzecich.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
4.2 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć na podstawie niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby OTC.